Foredrag

Oversigt med de foredrag jeg holder

Niels_Ploug_foredrag

Det store overblik.

Få historien om Danmarks udvikling fra de første skridt mod velfærdsstaten i 1890erne over mellemkrigstidens udvikling af arbejdsmarkeds- og socialpolitik til ‘de gode gamle dage’ i 1960erne – 1970ernes og 1980ernes krise – og genopretningen af dansk økonomi i 1990erne frem mod boom og krise i det nye årtusinde.

Velfærdsstaten

Forstå de muligheder der findes og de valg der skal træffes, når man skal bygge et velfærdssystem. Forstå fordele og ulemper ved forskellige modeller – og få forklaringen på hvorfor den danske velfærdsmodel ser ud som det gør. Og som rosinen i pølseenden – få svaret på, om den danske velfærdsstat er verdens bedste.

Arbejdsmarked.

Forstå den historiske udvikling af den danske arbejdsmarkedsmodel og hvilke elementer i modellen der gør den særlig fleksibel. Forstå fordele og ulemper ved modellen – og få forklaringen på hvorfor åbningen af et fælles europæisk arbejdsmarked er en udfordring for en arbejdsmarkedsmodel som den danske.

Er Danmark et klassesamfund?

Forstå hvad man kan bruge ‘klasser’ til i forståelsen af et moderne samfund som det danske. Giver det overhovedet menig at tale om ‘klasser’ i dagens Danmark? Få sat tal samt kød og blod på de forskelle der er mellem klasserne i det danske samfund – og få et indblik i udviklingen i klassesamfundet fra 1980erne og frem til i dag.

Fattigdom – findes det overhovedet i Danmark.

Få et indblik i hvordan fattigdom kan måles, få forklaret de forskellene mellem de forskellige metoder der findes til at måle økonomisk ulighed i Danmark – og få sat tal på hvor mange fattige der er i Danmark alt efter hvordan man måler det.

Pensionssystemet –
hvordan ser det ud og er det godt eller skidt.

Danmark har et helt enestående pensionssystem, hvor et samspil mellem Folkepensionen og især de private arbejdsmarkedspensioner skal sikre fremtidens pensionister. Hvordan ser systemet ud? Hvordan opstod og hvilke fordele, ulemper og udfordringer er det med det system vi har i dag?

Statistik
– er vigtigt og en meget effektiv måde
at forstå samfundet på.

Få en forklaring på hvordan det officielle danske statistiksystem ser ud, hvordan det er opbygget og har udviklet sig – og hvad de mange 100 statistikker som der udarbejdes af Danmarks Statistik kan bruges til.

Livskvalitet – det vil vi alle sammen gerne have.

Få et indblik i den udvikling, der har været i de senere år, med stor vægt på måling af udviklingen i og forskelle i folks livskvalitet. Få et indblik i de forskellige måder livskvalitet kan måles på – og få en præsentation af det system til måling af danskernes livskvalitet, som er udviklet af Danmarks Statistik.

Ledelse af vidensarbejdere

Få et foredrag der er baseret på mere end 20 års erfaring som leder af vidensarbejdere i et forskningsinstitut og i Danmarks Statistik. Hør hvordan jeg har ledet og motiveret medarbejdere der både kan og vil selv – på måder der har sikret, at vi har fået mere ud af indsatsen end summen af de enkelte dele.

Evidens – vi må vide hvad der virker.

Evidensbaseret politikudvikling kom på dagsordenen for mange år siden, og der er udviklet mange forsøg på især at overføre tankeverdenen fra det sundhedsvidenskabelige område til det sociale område og uddannelsesområdet. Få et foredrag der trækker linjerne op i denne udvikling og som peger på, hvad man skal være opmærksom på, når man vil udvikle en evidensbaseret praksis.

Den inkluderende skole

Dette foredrag sætter fokus på et af tidens mest aktuelle emner – den inkluderende skole. Det bygger på flere elementer; min forskning i social arv, social ulighed og social inklusion – min mangeårige erfaring som formand for en skolebestyrelse – og mine rigtigt mange år som leder af bl.a. forandringsprocesser og udviklingsprojekter i offentlige institutioner. 
Et omfattende emne, der kan dækkes af et almindeligt foredrag på tre kvarter med efterfølgende diskussion – eller et mere omfattende kursuslignende program over en hel kursusdag, som afholdt ved et arrangement for samtlige skoleledelser i Åbenrå kommune.

Social arv og social ulighed
Alle skal have lige muligheder !

Det er en grundlæggende værdi i det danske samfund. Forskningen viser imidlertid, at det ikke er tilfældet. Børn og unges muligheder afhænger stadig i stor grad af deres sociale baggrund.
Foredraget præsenteres den nyeste danske og internationale viden om den betydning som opvækst-forhold og forældres socioøkonomiske status har for børns muligheder i uddannelsessystemet – og der lægges op til en diskussion af hvad der kan gøres for at komme nærmere målet om lige mulig-heder for alle.
Foredraget bygger på SFIs omfattende forskning om social arv og social ulighed – herunder det forskningsprogram om negativ social arv som Niels Ploug var leder af.

Velfærdsstaten – former og udvikling
Verdens bedste velfærdsstat – det er vores !

Sådan tænker de fleste europæere om velfærdsstaten i lige præcist deres eget land. Velfærdsstaten er en europæisk foreteelse. Ingen andre steder i verden påtager staten sig et så udbredt social ansvar som i de europæiske lande. Men der er stor variation på hvordan det gøres i de enkelte lande. Den europæiske velfærdsstat er et hus med mange forskellige rum.
Foredraget præsenterer de forskellige velfærdsmodeller, der findes i Europa. Man får en grundlæg-gende viden om velfærdsstatens ’byggeklodser’ – og konsekvenserne finansielt og for borgerne af de valg, der kan træffes, når en velfærdsstat skal konstrueres. Så kan man jo efterfølgende afgøre med sig selv – om man (fortsat) mener, at den danske velfærdsstat er den bedste i verden.
Foredraget bygger på SFIs omfattende forskning i de europæiske velfærdsstaters opståen og udvik-ling – som Niels Ploug har indgået i både som forskningsleder og aktiv forsker.

Velfærdsstatens udfordringer
Rygterne om min død er stærkt overdrevne

Mark Twains berømte udsagn passer også godt på velfærdsstaten. Den dødsdom har været afsagt flere gange – og lige så mange gange har den overlevet som en dynamisk og levedygtig samfunds-model.
Foredraget præsenterer 10 udfordringer som velfærdsstaten ifølge den danske og den internationale forskning står overfor nu og her – og i fremtiden. Udfordringer præsenteres og vurderes – og der lægges op til en diskussion af hvad man politisk kan gøre for at imødegå disse udfordringer.
Foredraget bygger på en omfattende læsning af den danske og internationale litteratur om velfærds-statens udfordringer.

Velfærdsstatens historie
Den danske velfærdsstat er den mest 
omfattende
af de nordiske velfærdsstater

Sådan skrev den internationalt berømte Harvard professor Aage B. Sørensen. Og han har så evigt ret i den forstand at Danmark var det første nordiske land, der opbyggede en velfærdsstat, og der var tale om en velfærdsstat, der på mange måder er helt sin egen.
Foredraget præsenterer den danske velfærdsstats historie fra de første love i begyndelsen af 1890erne over udbygningen i 1930erne og frem mod det, som er blevet kaldt velfærdsstatens guld-alder, nemlig perioden fra slutningen af 1950erne til begyndelsen af 1970erne. Velfærdsstatsudvik-lingen i nyere tid berøres også i foredraget.
Foredraget bygger på dansk og udenlandsk forskning om den danske velfærdsstat historie – herun-der den forskning som Niels Ploug selv har været involveret i bl.a. som medredaktør af bogen Den danske velfærdsstats historie

Et bæredygtigt pensionssystem
Læg ikke alle dine æg i den samme kurv

Det var anbefalingen fra de internationale økonomiske organisationer OECD og Verdensbanken, da de for mere end 20 år siden påpegede behovet for omfattende reformer af de vestlige landes pensi-onssystemer. Intet land har levet så godt op til denne opfordring som Danmark.
Foredraget præsenterer de ’byggeklodser’ der kan anvendes, når man skal opbygge et pensionssy-stem – og det gennemgås hvordan disse byggeklodser på forunderlig vis i Danmark er blevet an-vendt til at opbygge et af verdens mere bæredygtige pensionssystemer. Danmark er således et af de få lande i Europa, der ikke i de senere år har måttet gennemføre omfattende ændringer i pensionssy-stemet.
Foredraget bygger på dansk og udenlandsk forskning i pensionsforhold – herunder Niels Plougs egen forskning om udviklingen af det danske pensionssystem.